WOKAMID Sp. z o.o.

    Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVIII/193/2017 Rady Gminy z dnia 23 marca 2017 roku zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytoczna od dnia 01 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku będą obowiązować nowe ceny zgodnie z załączoną Uchwałą nr  XXVIII/193/2017

 


                                      

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę do 1 m3 ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej w wysokości 1,00 zł netto (jeden zł 00/100)

Dopłatę Gmina Przytoczna ustala na okres od 1 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

                                                 


                                                                                   Przytoczna dnia 15.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

WOKAMID Sp.zo. o. w Przytocznej ogłasza, że z dniem 01.05.2015 roku wprowadza nowe ceny dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Ceny te obowiązywać będą do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

a. cena 1 m3 wody 3,33 zł + 8 % VAT = 3,60zł.

b. cena 1 m3 ścieków dopływających siecią kanalizacyjną 8,14 zł + 8 % VAT =8,79zł.

c. cena 1 m3 ścieków dowożonych 6,38 zł + 8 % Vat = 6,89 zł.

 

Wysokość stawek opłat za przyłącze do urządzeń wodno -kanalizacyjnych na okres

od dnia 01.05.2015 r do dnia 30.04.2016 r. wynosi:

 

a. przyłączenie do sieci wodociągowej -150,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT

b. przyłączenie do sieci kanalizacyjnej -100,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT

 

 

                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                    /-/ Łukasz Szczerbak

 


♦ WODA I ŚCIEKI   

 

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 mścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę w wysokości 1,00 zł netto do każdego m3ścieków odprowadzonych od odbiorców usług  z zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Dopłatę Gmina Przytoczna ustala na okres od 1 stcznia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku

 

 

WOKAMID Sp. zo.o. w Przytocznej ogłasza, że od dnia 01.05.2014 roku wprowadzono nowe ceny dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ceny te obowiązują do dnia 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

a). cena 1 mwody 3,10 zł + 8% VAT 

b). cena 1 mścieków dowożonych 5,83 zł + 8% VAT  

c). cena 1 mścieków dopływających siecią kanalizacyjną 7,84 zł + 8 % VAT 

Wysokość stawek opłat za przyłącze do urządzeń wodno - kanalizacyjnych na okres od dnia 01.05.2014r. do dnia 30.05.2015r. wynosi:

a). przyłączenie do sieci wodociągowej - 150,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT

b). przytłączenie do sieci kanalizacyjnej - 100,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT